รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
ค้นหา
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวนผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง
J45 1 1 11
L23 24 26 22 33 22 55 33 22 77
L24 14 14 55 11 11 33 22 22
L50 7 7 22 11 11 11 22
M54 2196 2933 362409 429471 344371 365406 406436 348397 287330
M65 8 12 11 11 22 23 23 22