รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561
ค้นหา
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวนผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง
J45 1 1 11
L23 16 16 22 33 22 55 33
L24 10 10 55 11 11 33
L50 5 5 22 11 11 11
M54 1580 2001 360407 429471 304330 305344 319349
M65 6 10 11 11 22 23 23