รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562
ค้นหา
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวนผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
ต.ค.61-ก.ย.62 ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง
J45 โรคหืด
J60 โรคฝุ่นจับปอดของคนงานเหมืองถ่านหิน
J61 โรคฝุ่นจับปอดจากแร่ใยหินและเส้นใยแร่อื่น
J62 โรคฝุ่นจับปอดจากฝุ่นที่มีซิลิกา
J65 โรคฝุ่นจับปอดร่มกับวัณโรค
J66 โรคทางเดินหายใจจากฝุ่นอินทรีย์ที่ระบุรายละเอียด
J67 ปอดอักเสบจากการแพ้ฝุ่นอินทรีย์
J68 ภาวะของระบบหายใจจากการสูดสารเคมี แก๊ส ควัน และไอ
L23 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสภูมิแพ้ 88 78
L24 ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสระคายเคือง 66
L50 ลมพิษ 11 44
L58 ผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสี
M54 ปวดหลัง 320361 386472
M65 เยื่อบุข้อและปลอกเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ
T52 การเป็นพิษจากตัวทำละลายอินทรีย์
T57 การเป็นพิษจากสารอนินทรีย์อื่น
T58 การเป็นพิษจากคาร์บอน โมนอกไซด์
T59 การเป็นพิษจากแก๊ส ควัน และไอชนิดอื่น
T60 การเป็นพิษจากสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
T65 การเป็นพิษจากสารอื่นและสารที่ไม่ระบุรายละเอียด
T67 ผลของความร้อนและแสง
Z57 การสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน