รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรหัสรอง ประจำปีงบประมาณ 2561
ค้นหา
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวนผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง