รายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรหัสรอง ประจำปีงบประมาณ 2561
ค้นหา
รหัสโรค ชื่อโรค จำนวนผู้ป่วย/ผู้รับบริการ
ต.ค.60-ก.ย.61 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61
คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง
Y96 ภาวะที่เกี่ยวกับการทำงาน 10,300 17,739 1,3431,556 1,4291,673 1,2661,446 1,4151,656 1,3211,535 1,2421,524 9351,107 1,2401,473 1,1841,423 1,1441,478 1,2001,731 00
Y97 ภาวะที่เกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม 963 1,646 3535 3131 1414 6667 111126 152224 8183 315411 203295 94118 79102 00