ลำ
ดับ
อำเภอ ประชาชน
เขตรับผิดชอบ
ประชาชนรับบริการ ใช้บริการแพทย์
แผนไทย/ทางเลือก
ร้อยละ นวดไทย ส่งเสริม
นวดไทย
ประคบ อบ ส่งเสริม
อบ
ทับหม้อเกลือ ฝังเข็ม นวดเท้า กายบริหาร สมาธิบำบัด อื่น ๆ ใช้ยาสมุนไพร มูลค่ายา
ทั้งหมด
(บาท)
มูลค่าการใช้
ยาสมุนไพร
(บาท)
การใช้ยา
สมุนไพร
ปี
การใช้ยา
สมุนไพร
ปี
อัตราการ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง คนครั้ง
ไม่มีข้อมูล