แบบฟอร์มที่ยังไม่ได้แบ่ง และยังไม่ใส่ชื่อผู้ดำเนินการ

รายการ KPI
ลำดับ รหัส KPI ชื่อ KPI Template แหล่งที่มา โดย การดำเนินการ