KPI ปี 2559 สสจ.สุรินทร์

ค้นหาแบบละเอียด
รายการ KPI
ลำดับ รหัส KPI ชื่อ KPI Template แหล่งที่มา เกณฑ์เป้าหมาย ผลงาน ระดับความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบของจังหวัด